„Człowiek staje się piękny, szlachetny, doskonali siebie,
kiedy żyje w prawdzie i w dziękczynieniu”
/Ks. F. Blachnicki/

Katolickie Gimnazjum Ruchu Światło – Życie im. Ks. Franciszka Blachnickiego powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej. Szkoła wychowuje uczniów w duchu katolickim. Zasady i wartości wiary są fundamentem procesu wychowawczego. Uczciwość, miłość, dobro, wspólnota, wiedza to urzeczywistniane na co dzień wartości. 

Patronem szkoły jest Sługa Boży – ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie. Gimnazjum Oazowe czerpie w swej działalności z jego myśli, nauki i opracowanej przez niego koncepcji pedagogicznej nowego człowieka. Człowiek będący produktem współczesnej cywilizacji to człowiek zdezintegrowany, wewnętrznie rozbity, nastawiony na ślepy konsumpcjonizm, manipulowany przez media. W odpowiedzi na zagrożenia dla młodego człowieka powstała wizja pedagogiczna Katolickiego Gimnazjum Ruchu Światło – Życie. Na jej podstawie został opracowany program wychowawczy. Podejmowany proces wychowawczy opiera się o triadę formacji Ruchu Światło – Życie: NOWY CZŁOWIEK, NOWA KULTURA, NOWA WSPÓLNOTA.

Szkoła zakłada wychowanie prowadzące do ukształtowania osoby zintegrowanej wewnętrznie, potrafiącej odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości dzięki fundamentowi wiary, sprawnie i odpowiedzialnie funkcjonującej we współczesnym świecie. Wizja wychowawcza szkoły dąży do rozwijania wrażliwości uczniów, odkrywania ich zdolności, budowania poczucia własnej wartości i tożsamości. Zadaniem szkoły jest także nauczenie konstruktywnego myślenia, radzenia sobie z brakami, trudnościami.

Wychowanie do życia w społeczności szkolnej, ukazywanie ważności wiary, rozbudzanie ducha patriotycznego, wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się oraz kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych to najważniejsze cele i filary programu wychowawczego Gimnazjum Oazowego.

Ideał wychowawczy pedagogii nowego człowieka streszcza się w określeniu: człowiek wyzwolony, człowiek prawdziwie wolny, powołany do posiadania siebie w bezinteresownym dawaniu siebie. Jest więc powołany do miłości Agape. Powyższy ideał wychowawczy ukazuje Nowy Człowiek – Chrystus – Sługa i Niepokalana – Służebnica. W naszej szkole codziennie podejmujemy opisaną zasadę Agape. Rodzi ona wzajemny szacunek, bezpieczeństwo, pomoc, zaangażowanie, uczciwość, życzliwość oraz odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Wychowanek naszej szkoły odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, personelu oraz wszystkich osób spotykanych w życiu, które traktuje jak braci i siostry w wierze. Wewnętrzna integracja, „posiadanie siebie w dawaniu siebie”, a także postawa służy drugiemu człowiekowi stanowią jego charakterystykę. Absolwent naszej szkoły jest wyzwolony od manipulacji, dojrzały i odpowiedzialny, potrafi dokonywać wyborów zgodnie z katolicką nauką. Prawdy, które poznaje, stosuje w życiu. Jest świadomy jego sensu i celu. W ten sposób jest obrazem NOWEGO CZŁOWIEKA.

Wartość wspólnoty i wiary podkreśla codzienna modlitwa poprzedzająca zajęcia lekcyjne oraz szkolna Msza święta przeżywana w każdy piątek. Nasi uczniowie biorą udział w wyjazdach formacyjnych oraz konkursach religijnych.

Postulat Nowej Kultury realizujemy przez zwracanie szczególnej uwagi na prawdomówność i uczciwość. Nasi uczniowie stosują zasady savoir vivre, systematycznie odwiedzają muzea, teatry, wystawy, promują sztukę opartą na wartościach religijnych. Ważnym elementem Nowej Kultury jest również poszanowanie symboli i znaków religijnych. W naszej szkole ogromną wartość stanowi hasło: BÓG – HONOR – OJCZYZNA, które urzeczywistniamy, biorąc udział w uroczystościach patriotycznych, odwiedzaniu miejsc historycznych, kultywowaniu szacunku do znaków, symboli narodowych.

Program wychowawczy naszej szkoły realizowany jest przez uczniów, dyrekcję, pedagoga oraz wszystkich nauczycieli i wychowawców. Poddawany jest nieustannej ewaluacji i weryfikacji potrzeb.

/Pełny tekst Programu Wychowawczego jest dostępny w bibliotece szkolnej./