Wymagane dokumenty

dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy I

Katolickiego Gimnazjum Ruchu Światło-Życie

im. ks. Franciszka Blachnickiego

w Krakowie

w roku szkolnym 2016/2017

  

1.         Podanie o przyjęcie do Dyrektora (dokumenty do pobrania), pod podaniem podpisuje się kandydat oraz rodzice.

2.         Kwestionariusz dla osób ubiegających się o przyjęcie do Gimnazjum oazowego.

3.         Deklaracja Rodziców.

4.         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka.

5.         Oceny z pierwszego półrocza klasy VI potwierdzone przez szkołę.

6.         Opinia katechety i wychowawcy klasy.

7.         Zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych.

8.         Zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim z ostatnich dwóch lat.

9.         Zaświadczenie o gimnazjum rejonowym (należy pobrać z sekretariatu szkoły podstawowej).

10.     Jedno zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem.

11.      Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej wraz z kartą zdrowia (po zakończeniu roku szkolnego).

 

* W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną zdjęcia oraz dokumenty w wersji papierowej należy przedłożyć podczas rozmowy rekrutacyjnej.