REGULAMIN REKRUTACJI

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z późn. zmianami.
Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 roku.
Statut Katolickiego Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie.

§ 1

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Katolickiego Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie.

§ 2

 1. Organ prowadzący Katolickiego Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie powołuje komisję rekrutacyjną, którą tworzy dyrektor oraz wicedyrektor szkoły.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji i kryteriach przyjęć;
  2. ustalenie listy przyjętych kandydatów zgodnie z kryteriami;
  3. ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum;
  4. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 3

 1. W roku szkolnym 2014/2015 planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie będzie przekraczać 26 osób.
 3. Językiem obcym nowożytnym kontynuowanym w gimnazjum będzie język angielski.
 4. Drugim językiem obcym nowożytnym będzie do wyboru:język niemiecki, język francuski, język hiszpański lub język włoski.
 5. Kwalifikowanie uczniów do klas z odpowiednim językiem obcym odbędzie się po ogłoszeniu listy przyjętych uczniów. Komisja zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania ucznia do klasy z językiem innym niż był deklarowany.

§ 4

 1. Do postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie szóstej otrzymali ocenę zachowania nie niższą niż dobra.
 2. O przyjęciu kandydata do szkoły decydują następujące kryteria:
  1. liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych oraz zachowania otrzymane w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie VI;
  2. liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu OKE;
  3. liczba punktów, o których mowa w ust. 5.
 3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 to:
  1. język polski;
  2. język obcy nowożytny;
  3. historia i społeczeństwo;
  4. matematyka;
  5. przyroda;
  6. religia/etyka.
 4. Przyjmuje się następującą punktację za oceny z zajęć edukacyjnych:
  1. celujący: 20 punktów;
  2. bardzo dobry: 18 punktów;
  3. dobry: 15 punktów;
  4. dostateczny:10 punktów;
  5. dopuszczający: 2 punkty.
 5. Przyjmuje się następującą punktację za oceny zachowania:
  1. wzorowe: 20 punktów;
  2. bardzo dobre: 18 punktów;
  3. dobre: 15 punktów;
  4. poprawne: 0 punktów;
  5. nieodpowiednie: 0 punktów;
  6. naganne: 0 punktów.
 6. Uczniowie ubiegający się o miejsce w gimnazjum mają możliwość uzyskania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia wg następujących zasad:
  1. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 5 punktów;
  2. udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym:
   • laureat konkursu tematycznego: 12 punktów;
   • finalista konkursu tematycznego: 10 punktów;
  3. osiągnięcia sportowe potwierdzone dyplomem: 4 punkty;
  4. osiągnięcia artystyczne potwierdzone dyplomem: 4 punkty;
  5. wynik rozmowy rekrutacyjnej: 0-20 punktów.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych na podstawie zaświadczenia, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od ilości uzyskanych punktów.

§ 5

 1. Wykaz dokumentów aplikacyjnych znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 2. Składanie dokumentów od 3 marca do 18 czerwca 2014 r. w siedzibie Ruchu Światło-Życie, ul. Wiślna 12/6, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 16.00 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gimnazjum.oazowe.pl .
 3. Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy złożyli wymagane dokumenty i uzyskali największą liczbę punktów od 12 maja do 25 czerwca 2014 r.
 4. Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej od 27 czerwca do 30 czerwca 2014 r. do godz. 16.00.
 5. 1 lipca 2014 r. po godz. 12.00 ogłoszenie na stronie internetowej szkoły listy uczniów przyjętych do pierwszej klasy Katolickiego Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie.
 6. Spotkanie uczniów i rodziców z wychowawcami klas oraz test znajomości języka angielskiego 2 lipca 2014 r. o godz. 17.00.
 7. Odbieranie dokumentów przez Rodziców kandydatów, którzy nie zostali przyjęci w poczet uczniów Gimnazjum Oazowego w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji lub w dniu następnym do godziny 13.00 w budynku szkoły.
 8. Niedostarczenie dokumentów w określonym terminie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów do gimnazjum.

§ 6

 1. Do Katolickiego Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie zostaną przyjęci uczniowie z największą sumaryczną liczbą punktów.
 2. W przypadku uzyskania przez uczniów równej liczby punktów, o kolejności decydować będą oceny otrzymane na zakończenie klasy V.
 3. W każdym oddziale 3 miejsca są do dyspozycji dyrektora szkoły.
 4. Ostateczną wersję listy uczniów przyjętych potwierdza dyrektor szkoły.
SZKOŁA NIE JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA