Ogólne zasady i terminy rekrutacji -> pobierz pdf

1. W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie dwóch klas pierwszych, do których 
zostanie przyjętych 52 uczniów
(po 26 w każdej klasie).

2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty są przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od ilości uzyskanych punktów po 
odbyciu rozmowy rekrutacyjnej.

3. Do postępowania rekrutacyjnego mogą zostać zakwalifikowani uczniowie, którzy 
w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie szóstej uzyskali przynajmniej dobrą ocenę 
zachowania.

4. Rekrutacja odbywa się w następujących etapach /czytaj więcej/


Wymagane dokumenty - pobierz pdf

1. Podanie o przyjęcie do Dyrektora zgodnie z formularzem umieszczonym w 
zakładce: „dokumenty do pobrania”, pod podaniem podpisuje się kandydat oraz 
rodzice (opiekunowie prawni).

2. Kwestionariusz dla osób ubiegających się o przyjęcie do Gimnazjum oazowego;

3. Deklaracja Rodziców/opiekunów prawnych.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie 
wizerunku dziecka.

5. Poświadczona kserokopia świadectwa ukończenia klasy V szkoły podstawowej.

6. Oceny z pierwszego półrocza klasy VI potwierdzone przez szkołę.

7. Opinia katechety i wychowawcy klasy.

8. Zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych.

9. Zaświadczenia o osiągnięciach sportowych lub artystycznych na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim z ostatnich dwóch lat.

10. 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem.

11.Zaświadczenie o gimnazjum rejonowym (należy pobrać z sekretariatu szkoły 
podstawowej).

12.Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej wraz z kartą zdrowia 
(po zakończeniu roku szkolnego).

* W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną zdjęcia oraz dokumenty w wersji 
papierowej należy przedłożyć podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Regulamin rekrutacji - wyświetl treść

Dokumenty do pobrania - przejdź do strony