1. W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie dwóch klas pierwszych, do których zostanie przyjętych 52 uczniów (po 26 w każdej klasie).

2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od ilości uzyskanych punktów, po odbyciu rozmowy rekrutacyjnej.

3. Do postępowania rekrutacyjnego mogą zostać zakwalifikowani uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie szóstej uzyskali przynajmniej dobrą ocenę zachowania.

4. Rekrutacja odbywa się w następujących etapach: 

Etap I

2 marca – 12 czerwca 2015 r. składanie dokumentów. Spis dokumentów znajduje się w pliku: „wymagane dokumenty” na stronie: www.gimnazjum.oazowe.pl

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:
 w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 
od 10.00 do 14.00;
 we wtorek i czwartek od 11.00 do 15.00
 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gimnazjum.oazowe.pl.

Etap II

20 kwietnia – 19 czerwca 2015 r. - rozmowy kwalifikacyjne wg ustalonego harmonogramu 

Etap III

26 czerwca – 1 lipca 2015 r. od 12.00 do 16.00 - przyjmowanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej i karty zdrowia

6 lipca 2015 r. po godz. 12.00 – ogłoszenie na stronie internetowej szkoły listy przyjętych uczniów

7 lipca 2015 r. godz. 17.00 – spotkanie uczniów i rodziców z wychowawcami klas. Test znajomości języka angielskiego.

Rodzice kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w poczet uczniów Gimnazjum są proszeni o odebranie dokumentów w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji lub w dniu następnym w godzinach pracy sekretariatu.